Huishoudelijk reglement

Inhoudsopgave

1.1    Inleiding................................................................................................. 3

1.2    Houding – Hygiëne ................................................................................ 3

1.3    St.Muide-AZ. site(kleedkamers – terreinen – kantine).......................... 4

1.4    Wedstrijden – Trainingen ......................................................................5

1.5    Roken – alcohol – drugs ........................................................................6

1.6    Diefstal ..................................................................................................6

1.7    Klachten.................................................................................................7

1.7    Rechten van de speler tov de club………………………………………………………

 

 

 

1.1 Inleiding

De afspraken die zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op zowel de jeugdspelers als hun respectievelijke begeleiders ook voor de oudere spelers van de eerste ploeg , reserves en beloften, maar geldt ook voor de supporters, trainers, afgevaardigden en bestuursleden.

St.Muide-AZ. wil in de eerste plaats benadrukken dat alle hierboven vermelde betrokkenen hun sportieve passie vrijuit moeten kunnen beleven. Toch moeten er een aantal regels worden opgesteld en nageleefd zodat het aangenaam vertoeven blijft op onze club. Voor St.Muide-AZ. is het basisprincipe in dit reglement RESPECT, zowel voor elkaar als voor de club, maar ook voor zichzelf.

Elke speler, trainer en ouder (de term “ouder” slaat op een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger van de speler) nemen kennis van dit reglement. Het betalen van het inschrijvingsgeld is een bewijs dat er kennis is genomen van het interne reglement. Een speler wordt NIET als lid beschouwd als het lidgeld nog niet is betaald.

Overtredingen zullen op gepaste wijze worden gesanctioneerd.  Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden  passende  maatregelen  genomen.  Dit  kan  gaan  van  het  poetsen  van  de kleedkamer tot een tijdelijke verwijdering uit de club. Na het horen van alle betrokken personen  worden  sancties  uitgesproken  door een  sanctiecomité  aangesteld  door  het jeugdbestuur.

Mochten er leden zijn die omwille van een gegronde reden een bepaalde afspraak uit dit reglement niet kunnen naleven, dan kunnen zij na een gemotiveerde vraag aan het desbetreffende bestuur  onder   voorbehoud   van   een   positief   advies   een   passende   afwijking bekomen. Deze vragen kunnen worden gesteld aan de trainer of ploegafgevaardigde die ze zal doorspelen aan de verantwoordelijken binnen deze club.

 

1.2     Houding – Hygiëne

De voertaal op de St.Muide-AZ. (terreinen, kleedkamers, kantine) maar ook bij het vervoer van en naar en tijdens de uitwedstrijden is NEDERLANDS!

De omgang tussen clubleden onderling moet gebeuren op een beleefde en fatsoenlijke wijze, zowel wat taal als gedrag betreft.

De sponsors geven steun aan iedereen van de club onder vorm van kledij en reclame en daardoor dient elke speler  zijn kledij te dragen tijdens de competitiewedstrijden.Het niet dragen kan tot een sanctie leiden. bvb inhouden van het bierbonnetje of  geldboete.

Van de spelers wordt verwacht dat ze de regels van de fair - play, naleven .Agressief gedrag, obscene taal of gebaren ten aanzien van de tegenpartij, scheidsrechter of medespelers wordt niet getolereerd. Pestgedrag of uitlachen valt onder dezelfde categorie  en  wordt  ook  niet  toegestaan.  Dergelijk foutief  gedrag  leidt  tijdens  een wedstrijd sowieso tot een vervanging van de speler. Ouders van jeugdspelers worden bij inbreuken hierover zeker ingelicht.De  volwassenen  hebben een voorbeeldfunctie  en  moeten  beseffen  dat  zij  evengoed bijdragen aan de uitstraling van de club. Ook van hen verwachten wij dus geen negatieve reacties of gedrag.Ouders, begeleiders of supporters zijn geen trainers. Zij uiten m.a.w. in het openbaar geen kritiek op de trainer of mengen zich niet met bepaalde beslissingen van de trainer.

Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet voetbalbewegingen, …) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of de voertuigen op de parking of op andere plaatsen waar St.Muide-AZ. verantwoordelijkheid draagt, kunnenvia hun ouders burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

Elke speler geeft de scheidsrechter een hand, zowel vóór de wedstrijd (bij de keuring van de schoenen) als ná de match (ongeacht de uitslag en het wedstrijdverloop).Na de wedstrijd geeft elke speler de tegenpartij een hand ongeacht de uitslag en het wedstrijdverloop.

De spelers groeten de trainer(s), ploegafgevaardigden en eventuele medewerkers van de club bij aankomst op de club (training en wedstrijd) of bij een evenement steeds op gepaste wijze (bv. een eenvoudige handdruk). Dit geeft die mensen nog de kans om eventueel een persoonlijke mededeling te doen.De spelers luisteren aandachtig naar de instructies van de trainer zowel op training als tijdens de wedstrijd.

HET IS VERPLICHT OM ZICH TE DOUCHEN ZOWEL NA DE TRAINING ALS DE WEDSTRIJD.

Het  gebruik  van  badslippers  is  hierbij warm  aanbevolen.  Meisjes  kunnen  zich  na  de training wassen in het lokaal van de scheidsrechter. Uitzonderingen omwille van tijdsgebrek of andere persoonlijke redenen worden toegestaan, maar zowel trainers als afgevaardigden zien er op toe dat dit beperkt blijft.Nooit worden er spelerkes of spelers op het A-terrein toegelaten als de wedstrijden afgelopen zijn.

 

1.3     St.Muide-AZ. -site (kleedkamers – terreinen – kantine)

Buiten de trainings- en wedstrijduren én zonder toezicht van de trainer wordt er in geen enkel geval gebruik gemaakt van de velden of het trainingsmateriaal. Spelers wachten dus IN de kleedkamer voor aanvang van de training !!

Het is verboden voor de spelers om trainingsmateriaal uit het materiaalhok te nemen.Enkel indien de  trainer daar uitdrukkelijk om vraagt mogen spelers materiaal komen ophalen.Verplaatsbare doelen worden enkel verplaatst onder toezicht van de trainer die er op zal toezien dat deze op gepaste wijze worden verankerd.

De  kleedkamers  worden  enkel  gebruikt  om  zich  om  te  kleden.  Ze  zijn  met  andere woorden geen speelplaats ! Er wordt dus niet met de bal gespeeld, of tegen de deuren geschopt of ….Om overtollige aarde/modder te verwijderen van voetbalschoenen maakt men gebruik van de borstels buiten de kleedkamer. Schoenen worden onder geen beding afgeklopt of afgespoeld onder de douche, noch worden ze afgeklopt tegen bv. de muur van de kleedkamer.De kleedkamers worden uiterlijk 20 minuten na de wedstrijd of de training op gepaste wijze verlaten. Dit wil maw zeggen NETJES !De kleedkamers worden onderhouden en gepoetst door medewerkers van de club. Dit betekent echter niet dat ze “bewust” vuil worden achtergelaten. Afval zoals blikjes, plastiek flesjes, tape, … wordt in de daarvoor voorziene vuilbakken gedeponeerd. Glazen flesjes of glazen worden bij het verlaten van de kleedkamer onmiddellijk terug gebracht naar de kantine.

St.Muide-AZ. raadt aan om geen waardevolle zaken (geld, Ipods, GSM, Blackberry, uurwerken, MP3…) mee te brengen naar de club of onbeveiligd achter te laten in de kleedkamer. St.Muide-AZ. aanvaardt in geen enkel geval verantwoordelijkheid mochten voornoemde zaken verloren geraken of ontvreemd worden op de site.

Het is verboden om in de kantine voetbalschoenen te dragen.Tijdens de wedstrijd worden enkel spelers, trainers en ploegafgevaardigden die op het wedstrijdformulier zijn ingeschreven toegelaten op het voetbalterrein. De ploegafgevaardigde ziet hierop toe. Deze regel is in het bijzonder van kracht tijdens de duiveltjes-  en  preminiemenwedstrijden  waarbij  de  supporters achter  de  omheining blijven !!

Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.De toegang naar het terrein wordt in het belang van de veiligheid ten alle tijde vrijgehouden. Parkeer dus nooit uw wagen voor de poort om de kinderen af te zetten.

 

1.4     Wedstrijden – Trainingen

Het is verboden jeugdspelers te betalen voor hun prestaties (bv. Gescoorde doelpunten).

Voor aanvang van thuiswedstrijden zijn de spelers U7 tem U11 en vanaf U13 respectievelijk  steeds  minstens  30  en  60  minuten  op  voorhand aanwezig  in  de kleedkamer. Een trainer kan evenwel afwijken van dit tijdsbestek en vragen om langer op voorhand aanwezig te zijn.Voor aanvang van de trainingen zijn de spelers niet vroeger dan 30 minuten en later dan 15 minuten aanwezig. De spelers wachten voor aanvang van de trainingen en thuiswedstrijden in de kleedkamer op de trainer en gaan in groep naar het veld.Het vertrekuur en de plaats voor uitwedstrijden wordt meegedeeld door de ploegafgevaardigde.Bij wedstrijden is het vanaf de U13 verplicht om de identiteitskaart mee te brengen.

Het dragen van beenbeschermers is altijd verplicht.

De speler draagt de hem aangeboden sponsorkledij voor en na de wedstrijden.Er moet bij zowel de trainingen als de wedstrijden gepast en proper schoeisel worden gedragen (zie ook § 3.3 en 3.4).

De trainer bepaalt hoeveel begeleiders er bij wedstrijden worden toegelaten in de kleedkamer. Wij moedigen echter aan om van bij de U7 vanaf december de kinderen zelf te laten douchen. Dit bevordert de zelfredzaamheid.

Het voetbalreglement van de KBVB laat niet toe dat er sierraden (horloges , kettingen, oorbellen, piercings … ) worden gedragen tijdens de trainingen en wedstrijden.

Elke afwezigheid voor ofwel een training of wedstrijd  moet tijdig worden gemeld aan (bij voorkeur) de trainer, of ploegafgevaardigde. Drie dagen is een absoluut minimum.Spelers die een blessure hebben gehad, mogen pas opnieuw aan wedstrijden of trainingen deelnemen nadat ze een attest van herstel  hebben binnengebracht bij gerechtigde correspondent AZ.St.Muide.

Spelers die uitgenodigd worden om te testen of om een paar trainingen mee te volgen bij een andere club brengen AZ.St.Muide daarvan op de hoogte!Een speler die gaat testen, trainen bij een andere club zonder daarvan St.Muide-AZ. op de hoogte te brengen wordt – in geval van een ongeval – niet verzekerd door St.Muide-AZ.Een speler die niet beschikt over een aansluitingsnummer en/of zijn lidgeld niet heeft betaald is niet speelgerechtigd.Spelers die tussen 1 april en 30 april hun vrijheid aanvragen, maar in de daaropvolgende maanden alsnog opnieuw wensen aan te sluiten bij St.Muide-AZ. betalen de aansluitingskost (€ 35,00) extra bij het inschrijvingsgeld.

 

1.5     Roken – alcohol – drugs

Het is verboden om op de St.Muide-AZ. site (kleedkamers, kantine) te roken.

Voor en tijdens de wedstrijden of trainingen geven de trainers en coördinatoren het goede voorbeeld en roken ze niet in het bijzijn van de spelers.De kantine van St.Muide-AZ. is een rookvrije zone (Koninklijk Besluit van 13 december 2005 gewijzigd door het KB van 6 juli 2006).

Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op de club of op bezoek bij een ander club (Koninklijk Besluit van 24 januari 1977, gewijzigd door het KB van 31 december 2009)Voor en tijdens de wedstrijden of training drinken de trainers en coördinatoren geen alcoholhoudende dranken.

Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden.

Bij vaststelling van een inbreuk hierop wordt dit gemeld aan de ouders leidt dit onmiddellijk tot een definitieve uitsluiting uit de club.Het verhandelen of ter beschikking stellen van drugs aan derden leidt onmiddellijk tot een definitieve uitsluiting uit de club en bovendien wordt dit gemeld aan de politie.

 

    1.6     Diefstal

    Bij  vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie verwittigd.

    Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt onmiddellijk tot een uitsluiting uit de club.

 

1.7     Klachten

Zowel tijdens als na de wedstrijden of trainingen en zeker niet in het bijzijn van de spelers worden eventuele klachten besproken met de trainer.Indien er extra sportieve problemen zijn, wacht dan absoluut  niet tot deze escaleren.Vraag tijdig een gesprek aan met trainer of ploegafgevaardigde. De ploegafgevaardigde is steeds de perfecte klankbuis tussen trainer en speler. Indien geen onmiddellijke oplossing kan worden geboden, wendt men respectievelijk zich tot de jeugdbestuur of hoofdbestuur.

Mochten er eventuele klachten zijn m.b.t. het sportieve dan dringen wij er op aan om met de  trainer een afspraak te maken voor of na een training.Het jeugdbestuur en hoofdbestuur staat ten alle tijde in om klachten te ontvangen en op te lossen indien mogelijk. Zijn de klachten van een te grote omvang kan men nog altijd naar de raad van bestuur stappen om de problemen op te lossen.

1.7 Rechten van de speler tov de club

Iedere speler die zijn lidgeld betaald heeft wordt als toegetreden lid van onze club aan zien en dit volgens de statuten van de VZW. Jonge spelers kunnen juridisch vertegenwoordigt worden door hun ouders. De speler dient de statuten van de VZW te respecteren.

 

Bij het lid worden aanvaard de speler het huishoudelijk reglement van de club.

 

 

De raad van bestuur

Dagelijks bestuur

Jeugdbestuur